جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تبدیل آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تبدیل چسبی 63*50 UPVC 295,200 1402/3/23
تبدیل "4*"8 درزدار 2,196,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6*"8 مانسمان 4,977,600 1402/3/23
تبدیل "6*"10 درزدار 4,800,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3 مک 2,880,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 مانسمان 1,260,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1 درزدار 123,600 1402/3/23
تبدیل "1*"11/4 درزدار 99,600 1402/3/23
تبدیل "11/2*"11/4 درزدار 123,600 1402/3/23
تبدیل "1*"1/2 مانسمان 162,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 درزدار 56,400 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/2 مانسمان 648,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 مانسمان 93,600 1402/3/23
تبدیل "4*"6 درزدار 1,380,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/2 درزدار 314,400 1402/3/23
تبدیل "3*"11/4 مانسمان 888,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/4 مانسمان 1,638,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/4 مانسمان 360,000 1402/3/23
تبدیل "4*"2 مانسمان 1,224,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 مک 372,000 1402/3/23
تبدیل "4*"8 مانسمان 4,977,600 1402/3/23
تبدیل "8*"10 مانسمان 6,741,600 1402/3/23
تبدیل چسبی 63*75 UPVC 464,400 1402/3/23
تبدیل چسبی 50*75 UPVC 534,000 1402/3/23
تبدیل چسبی 40*75 UPVC 582,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"3/4 مانسمان 312,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3/4 مانسمان 420,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"2 مانسمان 648,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"1 مانسمان 696,000 1402/3/23
تبدیل "3*"2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "4*"21/2 مانسمان 1,260,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/2 مانسمان 1,638,000 1402/3/23
تبدیل "4*"5 مانسمان 2,142,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"5 مانسمان 2,457,600 1402/3/23
تبدیل "4*"6 مانسمان 2,772,000 1402/3/23
تبدیل "10*"12 مانسمان 12,684,000 1402/3/23
تبدیل "6*"12 مانسمان 16,308,000 1402/3/23
تبدیل "1*"11/4 مانسمان 222,000 1402/3/23
تبدیل "6*"12 درزدار 14,400,000 1402/3/23
تبدیل "8*"12 درزدار 11,400,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 مک 165,600 1402/3/23
تبدیل "11/4*"1/2 درزدار 103,200 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1/2 مانسمان 312,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1 مانسمان 282,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/2 درزدار 204,000 1402/3/23
تبدیل "1*"3 مک 2,880,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"1/2 مانسمان 228,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"3/4 مانسمان 228,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"2 مک 1,020,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"1 مک 318,000 1402/3/23
تبدیل "1*"3/4 مانسمان 162,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/2 مانسمان 360,000 1402/3/23
تبدیل "4*"5 درزدار 960,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"2 درزدار 314,400 1402/3/23
تبدیل "1*"3/4 درزدار 74,400 1402/3/23
تبدیل "1*"1/2 درزدار 74,400 1402/3/23
تبدیل "2*"1 مانسمان 384,000 1402/3/23
تبدیل "2*"21/2 مک 1,680,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"3/4 درزدار 103,200 1402/3/23
تبدیل "2*"1/2 مانسمان 420,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3/4 درزدار 240,000 1402/3/23
تبدیل "2*"4 مک 372,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/4 درزدار 416,400 1402/3/23
تبدیل "3*"1 درزدار 416,400 1402/3/23
تبدیل "2*"11/4 درزدار 204,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1/2 درزدار 139,200 1402/3/23
تبدیل "11/2*"3/4 درزدار 139,200 1402/3/23
تبدیل "2*"1 درزدار 214,800 1402/3/23
تبدیل "2*"1/2 درزدار 240,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/4 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"1 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"1 مانسمان 888,000 1402/3/23
تبدیل "3*"21/2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"5 درزدار 1,080,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/4 درزدار 693,600 1402/3/23
تبدیل "3*"21/2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "3*"2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"5 درزدار 1,020,000 1402/3/23
تبدیل "3/4*"1/2 گالوانیزه 51,600 1402/3/23
تبدیل "3*"5 مانسمان 2,268,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/2 درزدار 693,600 1402/3/23
تبدیل "4*"21/2 درزدار 540,000 1402/3/23
تبدیل "4*"2 درزدار 564,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 درزدار 540,000 1402/3/23
تبدیل "6*"10 مانسمان 8,920,800 1402/3/23
تبدیل "5*"6 درزدار 1,380,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6 مانسمان 2,772,000 1402/3/23
تبدیل "6*"21/2 مانسمان 2,898,000 1402/3/23
تبدیل "6*"3 درزدار 1,560,000 1402/3/23
تبدیل "8*"10 درزدار 4,140,000 1402/3/23
تبدیل "8*"12 مانسمان 14,400,000 1402/3/23
تبدیل "10*"12 درزدار 10,440,000 1402/3/23
تبدیل "6*"21/2 درزدار 1,560,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"11/4 مانسمان 282,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6*"8 درزدار 2,136,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/4 مانسمان 696,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "6*"3 مانسمان 2,898,000 1402/3/23
تبدیل "1*"2 مک 1,020,000 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568