جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری کارخانه  30 12 متری کیلوگرم 293,580 1402/3/21
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 12 متری کیلوگرم 307,340 1402/3/21
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 12 متری شاخه 49,541,290 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 12 متری شاخه 43,119,270 1402/3/21
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 12 متری کیلوگرم 284,410 1402/3/21
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 43,119,270 1402/3/21
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 12 متری کیلوگرم 275,230 1402/3/21
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 51,376,150 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 12 متری شاخه 51,376,150 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 12 متری شاخه 61,467,890 1402/3/21
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 12 متری کیلوگرم 275,230 1402/3/21
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 61,467,890 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 12 متری شاخه 73,394,500 1402/3/21
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 12 متری شاخه 73,394,500 1402/3/21
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 12 متری کیلوگرم 275,230 1402/3/21
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 12 متری شاخه 94,495,420 1402/3/21
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 12 متری کیلوگرم 293,580 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 12 متری شاخه 94,495,420 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 12 متری شاخه 99,082,570 1402/3/21
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 12 متری کیلوگرم 275,230 1402/3/21
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 12 متری شاخه 99,082,570 1402/3/21
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 12 متری شاخه 111,926,610 1402/3/21
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 12 متری کیلوگرم 256,890 1402/3/21
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 12 متری شاخه 111,926,610 1402/3/21
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 12 متری کیلوگرم 293,580 1402/3/21
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 12 متری شاخه 139,449,550 1402/3/21
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 12 متری شاخه 139,449,550 1402/3/21
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری شاخه 35,779,820 1402/3/21
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری شاخه 44,954,130 1402/3/21
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,862,390 1402/3/21
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 44,954,130 1402/3/21
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 66,972,480 1402/3/21
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 35,321,110 1402/3/21
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 43,577,990 1402/3/21
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 55,504,590 1402/3/21
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 12 متری شاخه 62,844,040 1402/3/21
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 12 متری شاخه 78,440,370 1402/3/21
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران  10 12 متری شاخه 39,422,020 1402/3/21
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری شاخه 30,247,710 1402/3/21
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 12 متری شاخه 57,770,650 1402/3/21
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 12 متری کیلوگرم 688,060 1402/3/21
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 12 متری کیلوگرم 816,520 1402/3/21
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 12 متری کیلوگرم 763,310 1402/3/21
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 12 متری کیلوگرم 557,070 1402/3/21
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 12 متری کیلوگرم 669,730 1402/3/21
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,403,670 1402/3/21
تیرآهن 16 بناب  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 50,000,000 1402/3/21
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران  16 12 متری شاخه 43,119,270 1402/3/21
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 12 متری شاخه 31,651,380 1402/3/21
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری شاخه 51,834,870 1402/3/21
تیرآهن 14 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,862,390 1402/3/21
تیرآهن 16 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 44,036,700 1402/3/21
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری 1,284,410 1402/3/22
ریل آهنی p 50 شاخه 12متری 642,210 1402/3/22
ریل آهنی R 33 شاخه 12متری 623,860 1402/3/22
ریل آهنی R 38 شاخه 12متری 623,860 1402/3/22
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 12متری HEA کیلوگرم 311,930 1402/3/23
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 12متری HEA کیلوگرم 293,580 1402/3/23
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 12متری HEA کیلوگرم 302,760 1402/3/23
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 12متری HEA کیلوگرم 293,580 1402/3/23
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 12متری HEB کیلوگرم 321,110 1402/3/23
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 12متری HEB کیلوگرم 293,580 1402/3/23
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 12متری HEB کیلوگرم 293,580 1402/3/23
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 12متری HEB کیلوگرم 293,580 1402/3/23
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 12متری HEB کیلوگرم 614,680 1402/3/23
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری کارخانه  30 12 متری کیلوگرم 281,660 1402/3/23
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 12 متری کیلوگرم 307,340 1402/3/23
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 12 متری شاخه 47,247,710 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 12 متری شاخه 42,201,840 1402/3/23
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 12 متری کیلوگرم 281,660 1402/3/23
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 43,119,270 1402/3/23
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 51,376,150 1402/3/23
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 12 متری کیلوگرم 272,480 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 12 متری شاخه 50,458,720 1402/3/23
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 12 متری کیلوگرم 272,480 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 12 متری شاخه 60,550,460 1402/3/23
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 61,467,890 1402/3/23
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 12 متری شاخه 73,394,500 1402/3/23
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 12 متری کیلوگرم 270,650 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 12 متری شاخه 72,477,070 1402/3/23
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 12 متری شاخه 92,660,560 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 12 متری شاخه 91,743,120 1402/3/23
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 12 متری کیلوگرم 286,240 1402/3/23
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 12 متری کیلوگرم 267,890 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 12 متری شاخه 98,165,140 1402/3/23
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 12 متری شاخه 99,082,570 1402/3/23
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 12 متری شاخه 111,926,610 1402/3/23
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 12 متری کیلوگرم 254,130 1402/3/23
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 12 متری شاخه 111,009,180 1402/3/23
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 12 متری شاخه 138,532,120 1402/3/23
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 12 متری شاخه 139,449,550 1402/3/23
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 12 متری کیلوگرم 281,660 1402/3/23
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری شاخه 34,862,390 1402/3/23
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری شاخه 44,036,700 1402/3/23
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,403,670 1402/3/23
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 44,954,130 1402/3/23
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 66,972,480 1402/3/23
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,862,390 1402/3/23
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 43,577,990 1402/3/23
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه 55,504,590 1402/3/23
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 12 متری شاخه 62,385,330 1402/3/23
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 12 متری شاخه 78,899,090 1402/3/23
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران  10 12 متری شاخه 39,412,850 1402/3/23
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 12 متری شاخه 57,761,470 1402/3/23
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,403,670 1402/3/23
تیرآهن 16 بناب  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 50,000,000 1402/3/23
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران  16 12 متری شاخه 41,284,410 1402/3/23
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 12 متری شاخه 31,192,670 1402/3/23
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری شاخه 51,376,150 1402/3/23
تیرآهن 14 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه 34,862,390 1402/3/23
تیرآهن 16 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه 44,036,700 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568