تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن آخرین بروزرسانی : 1402/03/12

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری .. 871,560 1402/01/29
ریل آهنی p 50 شاخه 12متری .. 642,210 1402/01/29
ریل آهنی R 33 شاخه 12متری .. 550,460 1402/01/29
ریل آهنی R 38 شاخه 12متری .. 504,590 1402/01/29
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 40,366,980 1402/01/29
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/30
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 33,073,400 1402/01/30
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 43,940,370 1402/01/30
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 43,845,880 1402/01/30
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/30
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 52,444,960 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 52,350,460 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 62,744,960 1402/01/30
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 62,839,450 1402/01/30
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/30
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 73,706,430 1402/01/30
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 264,590 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 73,611,930 1402/01/30
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 269,320 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 84,006,430 1402/01/30
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 84,100,920 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 93,455,970 1402/01/30
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 93,550,460 1402/01/30
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 259,870 1402/01/30
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 107,630,280 1402/01/30
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 107,724,780 1402/01/30
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/30
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 126,623,860 1402/01/30
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 126,529,360 1402/01/30
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 35,435,780 1402/01/30
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 42,050,460 1402/01/30
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 273,400 1402/01/30
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,490,830 1402/01/30
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/30
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 57,642,210 1402/01/30
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 35,908,260 1402/01/30
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/30
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 50,082,570 1402/01/30
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 59,532,120 1402/01/30
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 76,541,290 1402/01/30
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 40,366,980 1402/01/30
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 شاخه 12 متری 31,192,670 1402/01/30
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 شاخه 12 متری 58,715,600 1402/01/30
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 669,710 1402/01/30
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 798,170 1402/01/30
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 کیلوگرم 12 متری 763,310 1402/01/30
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 کیلوگرم 12 متری 538,720 1402/01/30
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,018,350 1402/01/30
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 42,522,940 1402/01/30
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 32,600,920 1402/01/30
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 49,137,620 1402/01/30
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 .. 12متری 642,210 1402/01/30
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 339,450 1402/01/30
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 .. 12متری 642,210 1402/01/30
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760 1402/01/30
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 339,450 1402/01/30
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 40,366,980 1402/01/29
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/29
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 33,073,400 1402/01/29
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 43,940,370 1402/01/29
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 43,845,880 1402/01/29
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 35,435,780 1402/01/29
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,490,830 1402/01/29
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 35,908,260 1402/01/29
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,018,350 1402/01/29
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 32,600,920 1402/01/29
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/29
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 52,444,960 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 52,350,460 1402/01/29
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 42,050,460 1402/01/29
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/29
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/29
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 42,522,940 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 62,744,960 1402/01/29
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 62,839,450 1402/01/29
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/29
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 57,642,210 1402/01/29
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 50,082,570 1402/01/29
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 49,137,620 1402/01/29
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 73,706,430 1402/01/29
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 264,590 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 73,611,930 1402/01/29
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 40,550,460 1402/01/29
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 59,532,120 1402/01/29
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 269,320 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 84,006,430 1402/01/29
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 84,100,920 1402/01/29
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 76,541,290 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 93,455,970 1402/01/29
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 93,550,460 1402/01/29
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 259,870 1402/01/29
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/29
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 107,630,280 1402/01/29
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 107,724,780 1402/01/29
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/29
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 126,623,860 1402/01/29
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 126,529,360 1402/01/29
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771