جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

سه راه آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
سه راه "21/2*"2 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی 3,396,000 1402/3/23
سه راه"21/2*"1/2 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "2*"1/2 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه 2 رده 40 2,040,000 1402/3/23
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ 2,039,280 1402/3/23
سه راه "4 مانسمان 3,540,000 1402/3/23
سه راه "1/2 مک 264,000 1402/3/23
سه راه "3/4 مک 462,000 1402/3/23
سه راه "1/2 درزدار 90,000 1402/3/23
سه راه "3/4 مانسمان 360,000 1402/3/23
سه راه 3 رده 40 4,680,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه 50 پلی ران 571,176 1402/3/23
سه راه "3 درزدار 936,000 1402/3/23
سه راه "4*"4 گالوانیزه 3,300,000 1402/3/23
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی 6,708,000 1402/3/23
سه راه "2 درزدار 468,000 1402/3/23
سه راه "3/4*"1/2 گالوانیزه 184,800 1402/3/23
سه راه "6 درزدار 4,560,000 1402/3/23
سه راه "1/2 مانسمان 144,000 1402/3/23
سه راه "8 درزدار 8,160,000 1402/3/23
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران 750,708 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران 1,667,676 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران 824,952 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC 793,200 1402/3/23
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 40 684,000 1402/3/23
سه راه "8 مانسمان 20,400,000 1402/3/23
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC 1,524,000 1402/3/23
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران 1,861,020 1402/3/23
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC 2,136,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 1,219,200 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC 540,000 1402/3/23
سه راه "4 درزدار 1,680,000 1402/3/23
سه راه "6 مانسمان 9,960,000 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC 1,368,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"11/4 گالوانیزه 576,000 1402/3/23
سه راه "1/2 گالوانیزه 138,000 1402/3/23
سه راه 11/4 رده 40 948,000 1402/3/23
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران 1,272,360 1402/3/23
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی 5,112,000 1402/3/23
سه راه "21/2 گالوانیزه 1,320,000 1402/3/23
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی 35,856,000 1402/3/23
سه راه "11/2 مانسمان 660,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 2*3 رده 40 4,440,000 1402/3/23
سه راه "4*"21/2 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه "3 مانسمان 2,160,000 1402/3/23
سه راه "3 گالوانیزه 1,824,000 1402/3/23
سه راه "4 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه 1/2 رده 40 456,000 1402/3/23
سه راه 87 درجه 110 پلی ران 1,828,020 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران 1,383,960 1402/3/23
سه راه 45 درجه 110 پلی ران 2,112,744 1402/3/23
سه راه 45 درجه 75 پلی ران 994,512 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*6 رده 40 15,600,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 537,600 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 678,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 6*10 رده 40 60,000,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*8 رده 40 34,800,000 1402/3/23
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC 1,356,000 1402/3/23
سه راه کنج "1 گالوانیزه 462,000 1402/3/23
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی 1,884,000 1402/3/23
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی 4,008,000 1402/3/23
سه راه "5 مانسمان 6,960,000 1402/3/23
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی 4,200,000 1402/3/23
سه راه "2 مانسمان 960,000 1402/3/23
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی 3,672,000 1402/3/23
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 2,532,000 1402/3/23
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی 19,308,000 1402/3/23
سه راه 3/4 رده 40 516,000 1402/3/23
سه راه 1 رده 40 708,000 1402/3/23
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی 12,672,000 1402/3/23
سه راه 4 رده 40 7,200,000 1402/3/23
سه راه 21/2 رده 40 3,480,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 40 924,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 40 1,320,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 1*2 رده 40 1,920,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 2*4 رده 40 7,200,000 1402/3/23
سه راه کنج "3/4 گالوانیزه 309,600 1402/3/23
سه راه "1*"1/2 گالوانیزه 2,880,000 1402/3/23
سه راه "1*"3/4 گالوانیزه 288,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"1/2 گالوانیزه 384,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"1 گالوانیزه 462,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"1/2 گالوانیزه 492,000 1402/3/23
سه راه "2*"3/4 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه "2*"1 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه "2*"11/4 گالوانیزه 768,000 1402/3/23
سه راه "2*"11/2 گالوانیزه 768,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"3/4 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"1 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"11/4 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "3*"21/2 گالوانیزه 1,776,000 1402/3/23
سه راه "3*"3 گالوانیزه 1,800,000 1402/3/23
سه راه "4*"3 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ 2,833,560 1402/3/23
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ 4,926,840 1402/3/23
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ 6,295,440 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ 3,811,560 1402/3/23
سه راه "11/4 مک 1,056,000 1402/3/23
سه راه "1 مک 714,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ 2,797,320 1402/3/23
سه راه "11/2 مک 1,380,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ 4,230,600 1402/3/23
سه راه "2 مک 2,760,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 968,400 1402/3/23
سه راه 87 درجه 50 پلی ران 521,724 1402/3/23
سه راه "21/2 مک 3,900,000 1402/3/23
سه راه "3 مک 5,640,000 1402/3/23
سه راه "4 مک 8,700,000 1402/3/23
سه راه توپیچ پرسی 16*"1/2*16 نیوپایپ 2,531,160 1402/3/23
سه راه "1 مانسمان 384,000 1402/3/23
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران 1,861,020 1402/3/23
سه راه "11/2 گالوانیزه 534,000 1402/3/23
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی 5,940,000 1402/3/23
سه راه "21/2 درزدار 756,000 1402/3/23
سه راه "3/4 گالوانیزه 210,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ 2,118,000 1402/3/23
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC 2,220,000 1402/3/23
سه راه "2 گالوانیزه 950,400 1402/3/23
سه راه "3/4 درزدار 162,000 1402/3/23
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC 3,576,000 1402/3/23
سه راه "21/2 مانسمان 1,560,000 1402/3/23
سه راه "1 درزدار 168,000 1402/3/23
سه راه "1 گالوانیزه 283,200 1402/3/23
سه راه "11/4 درزدار 264,000 1402/3/23
سه راه "11/2 درزدار 348,000 1402/3/23
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی 8,376,000 1402/3/23
سه راه "10 مانسمان 22,800,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*5 رده 40 10,800,000 1402/3/23
سه راه توپیچ پرسی 20*"1/2*20 نیوپایپ 3,137,040 1402/3/23
سه راه 11/2 رده 40 1,320,000 1402/3/23
سه راه "5 درزدار 2,940,000 1402/3/23
سه راه کنج "1/2 گالوانیزه 228,000 1402/3/23
سه راه "11/4 مانسمان 600,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"1 گالوانیزه 576,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"3/4 گالوانیزه 540,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"3/4 گالوانیزه 420,000 1402/3/23
سه راه "11/4 گالوانیزه 474,000 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568