تماس با همیار فلز : 09161185080

با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن آخرین بروزرسانی : 1401/05/20

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 20,366,980 1401/05/10
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 165,140 1401/05/10
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 165,140 1401/05/10
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 25,045,880 1401/05/10
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 25,275,230 1401/05/10
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 30,091,750 1401/05/10
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 30,688,080 1401/05/10
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 30,963,310 1401/05/11
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 150,460 1401/05/10
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 34,449,550 1401/05/10
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 34,587,160 1401/05/10
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 163,310 1401/05/09
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 43,348,630 1401/05/10
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 161,470 1401/05/10
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 161,470 1401/05/10
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 153,220 1401/05/10
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 48,853,220 1401/05/10
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 64,036,700 1401/05/05
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 63,532,120 1401/05/05
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 175,230 1401/05/05
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 158,720 1401/05/05
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 71,834,870 1401/05/05
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 69,266,060 1401/05/02
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 210,100 1401/05/05
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 109,633,030 1401/05/05
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 106,422,020 1401/05/05
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 23,348,630 1401/05/02
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 29,311,930 1401/05/02
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 40,550,460 1401/05/02
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 23,119,270 1401/05/02
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 29,082,570 1401/05/02
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,486,240 1401/05/05
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,018,350 1401/05/05
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 27,981,660 1401/05/05
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,486,240 1401/05/05
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 38,256,890 1401/05/05
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 48,348,630 1401/05/05
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 30,275,230 1401/05/02
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 شاخه 12 متری 14,678,900 1401/05/02
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 شاخه 12 متری 34,403,670 1401/05/02
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/05/02
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,720 1401/05/02
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,660,560 1401/05/02
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 28,348,630 1401/05/02
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 21,834,870 1401/05/02
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 33,394,500 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09161185080