تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ناودانی آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 کیلوگرم 6 متری 183,490 1402/01/30
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 کیلوگرم 6 متری 185,330 1402/01/30
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 کیلوگرم 6 متری 186,240 1402/01/30
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 کیلوگرم 6 متری 186,240 1402/01/30
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 کیلوگرم 6 متری 187,160 1402/01/30
ناودانی 6  شکفته 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 167,890 1402/01/30
ناودانی 8  شکفته 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 166,980 1402/01/30
ناودانی 10  شکفته 6 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 6 متری 166,980 1402/01/30
ناودانی 12  شکفته 6 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 6 متری 174,320 1402/01/30
ناودانی 14  شکفته 6 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 6 متری 174,320 1402/01/30
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 کیلوگرم 6 متری 186,520 1401/11/13
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 کیلوگرم 6 متری 187,440 1401/11/13
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840 1402/01/30
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 178,900 1402/01/30
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 215,600 1402/01/30
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360 1402/01/30
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670 1401/11/13
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/11/13
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/12
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 587,160 1401/05/12
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370 1401/05/02
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530 1401/05/02
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/12
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 169,730 1401/05/09
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 176,150 1401/05/09
ناودانی    10 فولاد تهران 6 متری تهران 10 کیلوگرم 6 متری 176,150 1401/05/09
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840 1402/01/30
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 180,740 1402/01/30
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780 1402/01/30
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360 1402/01/30
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670 1401/05/02
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850 1401/05/02
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720 1401/05/02
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 403,670 1401/05/02
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370 1401/05/02
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530 1401/05/02
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 431,200 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771