جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ناودانی آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 6 متری کیلوگرم 256,290 1402/3/23
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 6 متری کیلوگرم 257,390 1402/3/23
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 6 متری کیلوگرم 257,210 1402/3/23
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 6 متری کیلوگرم 279,800 1402/3/23
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 6 متری کیلوگرم 261,460 1402/3/23
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 6 متری کیلوگرم 256,290 1402/3/23
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 6 متری کیلوگرم 257,390 1402/3/23
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 6 متری کیلوگرم 257,210 1402/3/23
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 6 متری کیلوگرم 279,800 1402/3/23
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 6 متری کیلوگرم 261,460 1402/3/23
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 6 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 6 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 65  اروپا 6 متری بنگاه تهران 65 6 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568