جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

اتصالات آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تبدیل چسبی 63*50 UPVC 295,200 1402/3/23
تبدیل "4*"8 درزدار 2,196,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6*"8 مانسمان 4,977,600 1402/3/23
تبدیل "6*"10 درزدار 4,800,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3 مک 2,880,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 مانسمان 1,260,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1 درزدار 123,600 1402/3/23
تبدیل "1*"11/4 درزدار 99,600 1402/3/23
تبدیل "11/2*"11/4 درزدار 123,600 1402/3/23
تبدیل "1*"1/2 مانسمان 162,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 درزدار 56,400 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/2 مانسمان 648,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 مانسمان 93,600 1402/3/23
تبدیل "4*"6 درزدار 1,380,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/2 درزدار 314,400 1402/3/23
تبدیل "3*"11/4 مانسمان 888,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/4 مانسمان 1,638,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/4 مانسمان 360,000 1402/3/23
تبدیل "4*"2 مانسمان 1,224,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 مک 372,000 1402/3/23
تبدیل "4*"8 مانسمان 4,977,600 1402/3/23
تبدیل "8*"10 مانسمان 6,741,600 1402/3/23
تبدیل چسبی 63*75 UPVC 464,400 1402/3/23
تبدیل چسبی 50*75 UPVC 534,000 1402/3/23
تبدیل چسبی 40*75 UPVC 582,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"3/4 مانسمان 312,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3/4 مانسمان 420,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"2 مانسمان 648,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"1 مانسمان 696,000 1402/3/23
تبدیل "3*"2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "4*"21/2 مانسمان 1,260,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/2 مانسمان 1,638,000 1402/3/23
تبدیل "4*"5 مانسمان 2,142,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"5 مانسمان 2,457,600 1402/3/23
تبدیل "4*"6 مانسمان 2,772,000 1402/3/23
تبدیل "10*"12 مانسمان 12,684,000 1402/3/23
تبدیل "6*"12 مانسمان 16,308,000 1402/3/23
تبدیل "1*"11/4 مانسمان 222,000 1402/3/23
تبدیل "6*"12 درزدار 14,400,000 1402/3/23
تبدیل "8*"12 درزدار 11,400,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"3/4 مک 165,600 1402/3/23
تبدیل "11/4*"1/2 درزدار 103,200 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1/2 مانسمان 312,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1 مانسمان 282,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/2 درزدار 204,000 1402/3/23
تبدیل "1*"3 مک 2,880,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"1/2 مانسمان 228,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"3/4 مانسمان 228,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"2 مک 1,020,000 1402/3/23
تبدیل "1/2*"1 مک 318,000 1402/3/23
تبدیل "1*"3/4 مانسمان 162,000 1402/3/23
تبدیل "2*"11/2 مانسمان 360,000 1402/3/23
تبدیل "4*"5 درزدار 960,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"2 درزدار 314,400 1402/3/23
تبدیل "1*"3/4 درزدار 74,400 1402/3/23
تبدیل "1*"1/2 درزدار 74,400 1402/3/23
تبدیل "2*"1 مانسمان 384,000 1402/3/23
تبدیل "2*"21/2 مک 1,680,000 1402/3/23
تبدیل "11/4*"3/4 درزدار 103,200 1402/3/23
تبدیل "2*"1/2 مانسمان 420,000 1402/3/23
تبدیل "2*"3/4 درزدار 240,000 1402/3/23
تبدیل "2*"4 مک 372,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/4 درزدار 416,400 1402/3/23
تبدیل "3*"1 درزدار 416,400 1402/3/23
تبدیل "2*"11/4 درزدار 204,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"1/2 درزدار 139,200 1402/3/23
تبدیل "11/2*"3/4 درزدار 139,200 1402/3/23
تبدیل "2*"1 درزدار 214,800 1402/3/23
تبدیل "2*"1/2 درزدار 240,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/4 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"1 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"1 مانسمان 888,000 1402/3/23
تبدیل "3*"21/2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"5 درزدار 1,080,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/4 درزدار 693,600 1402/3/23
تبدیل "3*"21/2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "3*"2 درزدار 366,000 1402/3/23
تبدیل "3*"5 درزدار 1,020,000 1402/3/23
تبدیل "3/4*"1/2 گالوانیزه 51,600 1402/3/23
تبدیل "3*"5 مانسمان 2,268,000 1402/3/23
تبدیل "4*"11/2 درزدار 693,600 1402/3/23
تبدیل "4*"21/2 درزدار 540,000 1402/3/23
تبدیل "4*"2 درزدار 564,000 1402/3/23
تبدیل "4*"3 درزدار 540,000 1402/3/23
تبدیل "6*"10 مانسمان 8,920,800 1402/3/23
تبدیل "5*"6 درزدار 1,380,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6 مانسمان 2,772,000 1402/3/23
تبدیل "6*"21/2 مانسمان 2,898,000 1402/3/23
تبدیل "6*"3 درزدار 1,560,000 1402/3/23
تبدیل "8*"10 درزدار 4,140,000 1402/3/23
تبدیل "8*"12 مانسمان 14,400,000 1402/3/23
تبدیل "10*"12 درزدار 10,440,000 1402/3/23
تبدیل "6*"21/2 درزدار 1,560,000 1402/3/23
تبدیل "11/2*"11/4 مانسمان 282,000 1402/3/23
تبدیل "5*"6*"8 درزدار 2,136,000 1402/3/23
تبدیل "21/2*"11/4 مانسمان 696,000 1402/3/23
تبدیل "3*"11/2 مانسمان 816,000 1402/3/23
تبدیل "6*"3 مانسمان 2,898,000 1402/3/23
تبدیل "1*"2 مک 1,020,000 1402/3/23
سردنده "4 درزدار 576,000 1402/3/23
سردنده "3 مانسمان 672,000 1402/3/23
سردنده "3/4 مانسمان 96,000 1402/3/23
سردنده "1/2 مانسمان 84,000 1402/3/23
سردنده "11/4 مانسمان 276,000 1402/3/23
سردنده "2 مانسمان 318,000 1402/3/23
سردنده "1 مانسمان 144,000 1402/3/23
سردنده "4 مانسمان 1,056,000 1402/3/23
سردنده "11/4 درزدار 115,200 1402/3/23
سردنده "2 درزدار 180,000 1402/3/23
سردنده "21/2 درزدار 306,000 1402/3/23
سردنده "21/2 مانسمان 636,000 1402/3/23
سردنده "1/2 درزدار 474,000 1402/3/23
سردنده "3/4 درزدار 56,400 1402/3/23
سردنده "3 درزدار 390,000 1402/3/23
سردنده "11/2 درزدار 138,000 1402/3/23
سردنده "1 درزدار 84,000 1402/3/23
سردنده "11/2 مانسمان 288,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"2 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی 3,396,000 1402/3/23
سه راه"21/2*"1/2 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "2*"1/2 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه 2 رده 40 2,040,000 1402/3/23
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ 2,039,280 1402/3/23
سه راه "4 مانسمان 3,540,000 1402/3/23
سه راه "1/2 مک 264,000 1402/3/23
سه راه "3/4 مک 462,000 1402/3/23
سه راه "1/2 درزدار 90,000 1402/3/23
سه راه "3/4 مانسمان 360,000 1402/3/23
سه راه 3 رده 40 4,680,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه 50 پلی ران 571,176 1402/3/23
سه راه "3 درزدار 936,000 1402/3/23
سه راه "4*"4 گالوانیزه 3,300,000 1402/3/23
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی 6,708,000 1402/3/23
سه راه "2 درزدار 468,000 1402/3/23
سه راه "3/4*"1/2 گالوانیزه 184,800 1402/3/23
سه راه "6 درزدار 4,560,000 1402/3/23
سه راه "1/2 مانسمان 144,000 1402/3/23
سه راه "8 درزدار 8,160,000 1402/3/23
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران 750,708 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران 1,667,676 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران 824,952 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC 793,200 1402/3/23
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 40 684,000 1402/3/23
سه راه "8 مانسمان 20,400,000 1402/3/23
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC 1,524,000 1402/3/23
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران 1,861,020 1402/3/23
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC 2,136,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 1,219,200 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC 540,000 1402/3/23
سه راه "4 درزدار 1,680,000 1402/3/23
سه راه "6 مانسمان 9,960,000 1402/3/23
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC 1,368,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"11/4 گالوانیزه 576,000 1402/3/23
سه راه "1/2 گالوانیزه 138,000 1402/3/23
سه راه 11/4 رده 40 948,000 1402/3/23
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران 1,272,360 1402/3/23
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی 5,112,000 1402/3/23
سه راه "21/2 گالوانیزه 1,320,000 1402/3/23
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی 35,856,000 1402/3/23
سه راه "11/2 مانسمان 660,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 2*3 رده 40 4,440,000 1402/3/23
سه راه "4*"21/2 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه "3 مانسمان 2,160,000 1402/3/23
سه راه "3 گالوانیزه 1,824,000 1402/3/23
سه راه "4 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه 1/2 رده 40 456,000 1402/3/23
سه راه 87 درجه 110 پلی ران 1,828,020 1402/3/23
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران 1,383,960 1402/3/23
سه راه 45 درجه 110 پلی ران 2,112,744 1402/3/23
سه راه 45 درجه 75 پلی ران 994,512 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*6 رده 40 15,600,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 537,600 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 678,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 6*10 رده 40 60,000,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*8 رده 40 34,800,000 1402/3/23
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC 1,356,000 1402/3/23
سه راه کنج "1 گالوانیزه 462,000 1402/3/23
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی 1,884,000 1402/3/23
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی 4,008,000 1402/3/23
سه راه "5 مانسمان 6,960,000 1402/3/23
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی 4,200,000 1402/3/23
سه راه "2 مانسمان 960,000 1402/3/23
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی 3,672,000 1402/3/23
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 2,532,000 1402/3/23
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی 19,308,000 1402/3/23
سه راه 3/4 رده 40 516,000 1402/3/23
سه راه 1 رده 40 708,000 1402/3/23
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی 12,672,000 1402/3/23
سه راه 4 رده 40 7,200,000 1402/3/23
سه راه 21/2 رده 40 3,480,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 40 924,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 40 1,320,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 1*2 رده 40 1,920,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 2*4 رده 40 7,200,000 1402/3/23
سه راه کنج "3/4 گالوانیزه 309,600 1402/3/23
سه راه "1*"1/2 گالوانیزه 2,880,000 1402/3/23
سه راه "1*"3/4 گالوانیزه 288,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"1/2 گالوانیزه 384,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"1 گالوانیزه 462,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"1/2 گالوانیزه 492,000 1402/3/23
سه راه "2*"3/4 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه "2*"1 گالوانیزه 720,000 1402/3/23
سه راه "2*"11/4 گالوانیزه 768,000 1402/3/23
سه راه "2*"11/2 گالوانیزه 768,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"3/4 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"1 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "21/2*"11/4 گالوانیزه 1,416,000 1402/3/23
سه راه "3*"21/2 گالوانیزه 1,776,000 1402/3/23
سه راه "3*"3 گالوانیزه 1,800,000 1402/3/23
سه راه "4*"3 گالوانیزه 3,120,000 1402/3/23
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ 2,833,560 1402/3/23
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ 4,926,840 1402/3/23
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ 6,295,440 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ 3,811,560 1402/3/23
سه راه "11/4 مک 1,056,000 1402/3/23
سه راه "1 مک 714,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ 2,797,320 1402/3/23
سه راه "11/2 مک 1,380,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ 4,230,600 1402/3/23
سه راه "2 مک 2,760,000 1402/3/23
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 968,400 1402/3/23
سه راه 87 درجه 50 پلی ران 521,724 1402/3/23
سه راه "21/2 مک 3,900,000 1402/3/23
سه راه "3 مک 5,640,000 1402/3/23
سه راه "4 مک 8,700,000 1402/3/23
سه راه توپیچ پرسی 16*"1/2*16 نیوپایپ 2,531,160 1402/3/23
سه راه "1 مانسمان 384,000 1402/3/23
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران 1,861,020 1402/3/23
سه راه "11/2 گالوانیزه 534,000 1402/3/23
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی 5,940,000 1402/3/23
سه راه "21/2 درزدار 756,000 1402/3/23
سه راه "3/4 گالوانیزه 210,000 1402/3/23
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ 2,118,000 1402/3/23
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC 2,220,000 1402/3/23
سه راه "2 گالوانیزه 950,400 1402/3/23
سه راه "3/4 درزدار 162,000 1402/3/23
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC 3,576,000 1402/3/23
سه راه "21/2 مانسمان 1,560,000 1402/3/23
سه راه "1 درزدار 168,000 1402/3/23
سه راه "1 گالوانیزه 283,200 1402/3/23
سه راه "11/4 درزدار 264,000 1402/3/23
سه راه "11/2 درزدار 348,000 1402/3/23
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی 8,376,000 1402/3/23
سه راه "10 مانسمان 22,800,000 1402/3/23
سه راه مانسمان 4*5 رده 40 10,800,000 1402/3/23
سه راه توپیچ پرسی 20*"1/2*20 نیوپایپ 3,137,040 1402/3/23
سه راه 11/2 رده 40 1,320,000 1402/3/23
سه راه "5 درزدار 2,940,000 1402/3/23
سه راه کنج "1/2 گالوانیزه 228,000 1402/3/23
سه راه "11/4 مانسمان 600,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"1 گالوانیزه 576,000 1402/3/23
سه راه "11/2*"3/4 گالوانیزه 540,000 1402/3/23
سه راه "11/4*"3/4 گالوانیزه 420,000 1402/3/23
سه راه "11/4 گالوانیزه 474,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی 13,200,000 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC 523,000 1402/3/23
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*16 نیوپایپ 2,278,200 1402/3/23
زانو "11/2 مک 1,164,000 1402/3/23
زانو "2 مک 2,340,000 1402/3/23
زانو دیواری پرسی "1/2*16 نیوپایپ 1,297,680 1402/3/23
زانو "4 مک 7,260,000 1402/3/23
زانویی "11/2 مانسمان 468,000 1402/3/23
زانویی "2 درزدار 318,000 1402/3/23
زانویی "11/4 مانسمان 384,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 50 پلی ران 256,170 1402/3/23
زانویی "6 مانسمان 8,820,000 1402/3/23
زانو "3 مک 4,320,000 1402/3/23
زانو "21/2 گالوانیزه 1,152,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 110 پلی ران 871,820 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC 571,200 1402/3/23
زانو "11/2 گالوانیزه 468,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 268,800 1402/3/23
زانو "3/4 گالوانیزه 152,400 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 رده40 276,000 1402/3/23
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 1,540,000 1402/3/23
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی 9,890,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 186,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 453,600 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC 1,188,000 1402/3/23
زانو "4 گالوانیزه 3,060,000 1402/3/23
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC 3,576,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 309,600 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 457,200 1402/3/23
زانو "1 گالوانیزه 204,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی 5,772,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/4 رده40 432,000 1402/3/23
زانو "11/4 گالوانیزه 342,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 1,848,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی 4,164,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 2 رده40 840,000 1402/3/23
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی 14,904,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 914,400 1402/3/23
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان 12,600,000 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC 484,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 577,200 1402/3/23
زانو چپقی پرسی "1/2*16 نیوپایپ 1,889,040 1402/3/23
زانو چپقی پرسی "1/2*20 نیوپایپ 2,174,160 1402/3/23
زانو "1 مک 582,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی 1,572,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 رده40 198,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 775,200 1402/3/23
زانو "3 گالوانیزه 1,584,000 1402/3/23
زانو "11/4 مک 900,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 332,400 1402/3/23
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی 1,752,000 1402/3/23
زانویی "3 مانسمان 2,030,400 1402/3/23
زانویی "5 درزدار 2,220,000 1402/3/23
زانویی "5 مانسمان 5,760,000 1402/3/23
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی 9,960,000 1402/3/23
زانویی "8 مانسمان 21,000,000 1402/3/23
زانو "2 گالوانیزه 636,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 21/2 رده40 1,920,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/2 رده40 564,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی 2,796,000 1402/3/23
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی 3,020,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی 2,472,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی 1,980,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی 9,960,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی 6,504,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی 28,656,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان 2,640,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/4 رده40 252,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان 26,400,000 1402/3/23
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC 1,104,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ 4,261,200 1402/3/23
زانویی "11/4 درزدار 162,000 1402/3/23
زانویی "1/2 درزدار 58,800 1402/3/23
زانویی "11/2 درزدار 204,000 1402/3/23
زانویی "1/2 مانسمان 108,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان 4,800,000 1402/3/23
زانویی "1 درزدار 111,600 1402/3/23
زانویی "21/2 مانسمان 1,500,000 1402/3/23
زانویی "2 مانسمان 912,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان 9,000,000 1402/3/23
زانو "3/4 مک 384,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ 1,743,600 1402/3/23
زانویی "6 درزدار 3,180,000 1402/3/23
زانویی "8 درزدار 6,240,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ 2,206,920 1402/3/23
زانویی "10 درزدار 12,600,000 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC 478,000 1402/3/23
زانویی "3 درزدار 714,000 1402/3/23
زانویی "21/2 درزدار 516,000 1402/3/23
زانویی "4 مانسمان 3,600,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ 3,280,680 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC 1,123,200 1402/3/23
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC 1,548,000 1402/3/23
زانو "1/2 گالوانیزه 96,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 75 پلی ران 396,900 1402/3/23
زانویی "1 مانسمان 180,000 1402/3/23
زانویی "3/4 مانسمان 144,000 1402/3/23
زانویی "4 درزدار 1,260,000 1402/3/23
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*20 نیوپایپ 2,620,000 1402/3/23
زانو "21/2 مک 3,480,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی 2,472,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی 4,716,000 1402/3/23
زانویی "10 مانسمان 33,000,000 1402/3/23
زانویی "3/4 درزدار 94,800 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568