تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

آجدار آخرین بروزرسانی : 1401/07/12

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/23
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/23
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/06/27
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/06/22
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/27
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 کیلوگرم شاخه 146,790 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/27
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,110 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/20
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,960 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,960 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/05/12
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران 12 کیلوگرم شاخه 147,250 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/21
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,770 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,320 1401/06/21
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,920 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/01
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,700 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,700 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,510 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 149,090 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 149,090 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,890 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,970 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 161,150 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 158,860 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,190 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,190 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 151,380 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 151,380 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,590 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,760 1401/05/10
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,050 1401/05/09
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771