جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله درز مستقیم تست آب آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 29,474,560 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 38,820,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 35,225,700 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 46,727,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 3,851,210 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "1/2 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 3,890,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 7,065,290 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 6,906,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 10,111,630 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 12,253,920 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 8,397,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 10,402,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 16,110,040 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 15,019,710 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 18,986,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  3 6 متری تست گاز API شاخه 23,136,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 4,455,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 5,004,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز API کیلوگرم 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 31,363,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 29,992,100 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 2,578,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 2,631,280 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 4,561,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 5,024,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 9,628,020 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 7,470,700 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 6,016,230 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 6,346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 8,726,840 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 10,908,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 12,825,800 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,271,320 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 12,296,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 13,155,720 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,271,320 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 17,850,340 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز شاخه 3,305,620 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز شاخه 3,173,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,602,520 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 16,792,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 19,370,930 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 23,073,220 1402/3/21
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 361,470 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 361,450 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست آب کیلوگرم 361,470 1402/3/21
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری "3/4 6 متری تست آب کیلوگرم 361,450 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568