تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق سیاه آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 311,010 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,010 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 311,010 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 311,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 321,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 212,850 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 205,510 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 175,690 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 189,450 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 331,380 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 334,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 209,640 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 211,010 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 175,690 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,040 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 377,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 427,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران فابريك 353,670 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 377,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 323,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,040 1401/11/13
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 10 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 164,230 1401/11/13
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,940 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 264,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 197,250 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,940 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 181,200 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/11/13
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 190,370 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 181,200 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 203,670 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/05/12
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/05/11
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 171,560 1401/05/11
ورق سیاه 15 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 197,250 1401/05/02
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,020 1401/05/11
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 196,790 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 205,970 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 190,370 1401/05/18
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 181,200 1401/05/12
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 193,120 1401/05/12
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 243,120 1401/05/02
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 249,090 1401/05/12
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 232,120 1401/05/12
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 205,970 1401/05/12
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 232,120 1401/05/12
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 236,240 1401/05/18
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 229,360 1401/05/02
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/05/18
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/05/08
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 229,360 1401/05/02
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/05/18
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 208,720 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 236,700 1401/05/02
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 232,570 1401/05/11
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/05/02
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 238,540 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,400 1401/11/13
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/11/13
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 227,530 1401/05/02
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,230 1401/11/13
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/11/13
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,400 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 227,530 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/11/13
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/11/13
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 229,820 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 247,710 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 250,000 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 247,710 1401/11/13
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 256,890 1401/11/13
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 250,000 1401/11/13
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 259,640 1401/11/13
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 266,610 1401/05/11
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 263,310 1401/11/13
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 275,780 1401/11/13
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771