جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق سیاه آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 330,740 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 350,460 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 337,620 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 334,410 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 319,270 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران 1250 رول 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 311,930 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 318,350 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 343,120 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران 2500*1250 برش خورده 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 319,270 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 332,570 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 313,770 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 315,600 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1500*3000 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 332,570 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران 1000 رول 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 320,190 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 336,700 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 335,420 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران 1000 رول 343,120 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 313,770 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000  شیت ST37 بنگاه تهران 1000*2000 شيت 302,480 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500  شیت بنگاه تهران 1250*2500 شيت 330,920 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000  برش خورده بنگاه تهران 6000*1000 برش خورده 302,300 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران 6000*1250 شيت 330,920 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 320,190 1402/3/21
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك کارخانه     2000*6000 فابریک 394,500 1402/3/21
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران 2000*6000 فابريك 406,430 1402/3/21
ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران 6000*1250 شيت 305,970 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1000 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 316,520 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 364,680 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1250 شیت 302,300 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 364,680 1402/3/21
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 12 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 356,430 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 356,430 1402/3/21
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 296,790 1402/3/21
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1250 شیت 302,300 1402/3/21
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 300,460 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 310,560 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 373,400 1402/3/21
ورق سیاه   20   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 257,800 1402/3/21
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   20   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه   25   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه   25   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 257,800 1402/3/21
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه   30   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,220 1402/3/21
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 311,930 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 279,000 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,220 1402/3/21
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه 6000*2000 فابريك 291,750 1402/3/21
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 326,150 1402/3/21
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 326,150 1402/3/21
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 356,520 1402/3/21
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 309,270 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568