جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله داربستی اصفهان کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ 6متری کیلوگرم 333,950 1402/3/21
لوله داربستی اصفهان "۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ 6متری کیلوگرم 323,860 1402/3/21
لوله داربستی 3  1/2 1 اینچ   اصفهان    6متری 1/2 1 اینچ 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/21
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ 6متری کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ 6متری کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ 6متری کیلوگرم 346,790 1402/3/21
مغزی داربست 133,030 1402/3/21
رابط ۱۷ سانتی 348,630 1402/3/21
بست داربستی سنگین 582,570 1402/3/21
رابط ۲۰سانتی 357,800 1402/3/21
بست تک پیچ 522,940 1402/3/21
بست داربستی سبک 522,940 1402/3/21
بست گردون 669,730 1402/3/21
H بست 669,730 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 29,474,560 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 38,820,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 35,225,700 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 46,727,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 3,851,210 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "1/2 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 3,890,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 7,065,290 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 6,906,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 10,111,630 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 12,253,920 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 8,397,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 10,402,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 16,110,040 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز API کیلوگرم 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 15,019,710 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز API شاخه 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 18,986,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  3 6 متری تست گاز API شاخه 23,136,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 4,455,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 5,004,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز API کیلوگرم 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 31,363,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API شاخه 29,992,100 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 2,578,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 2,631,280 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 4,561,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 5,024,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 9,628,020 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 7,470,700 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 6,016,230 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 6,346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 8,726,840 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 10,908,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 12,825,800 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,271,320 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 12,296,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 13,155,720 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,271,320 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 17,850,340 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز شاخه 3,305,620 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز شاخه 3,173,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 15,602,520 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 16,792,540 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 19,370,930 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز شاخه 23,073,220 1402/3/21
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 361,470 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 361,450 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست آب کیلوگرم 361,470 1402/3/21
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری "3/4 6 متری تست آب کیلوگرم 361,450 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 359,640 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 367,900 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 29,474,560 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 38,820,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 35,225,700 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری تست گاز خانگی شاخه 46,727,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 3,851,210 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز API 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "1/2 شاخه 6 متری تست گاز API 3,890,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 6,906,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 7,065,290 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 10,111,630 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API 12,253,920 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 8,397,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API 10,402,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 16,110,040 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 15,019,710 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز API 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 18,986,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  3 6 متری تست گاز API 23,136,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API 4,455,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز API 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API 5,004,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 31,363,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 29,992,100 1402/3/21
لوله جدار چاه  4  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  4  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری 10 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری 12 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 10 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 12 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 14 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه "3/4 6 متری صنعتی کیلوگرم 349,550 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 346,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 363,310 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز خانگی کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ 6 متری