تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

سیم و کابل آخرین بروزرسانی : 1402/03/09

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ضد حریق  1.5   * 2  البرز الکتریک نور  294,970 1401/05/02
ضد حریق  1.5   * 3  البرز الکتریک نور  430,980 1401/05/02
ضد حریق  2.5   * 3  البرز الکتریک نور  627,860 1401/05/02
ضد حریق  2.5   * 2  البرز الکتریک نور  412,930 1401/05/02
سیم افشان 1 خراسان (افشار نژاد) 31,490 1401/05/02
سیم افشان 1.5 خراسان (افشار نژاد) 45,130 1401/05/02
سیم افشان 2.5 خراسان (افشار نژاد) 73,790 1401/05/02
سیم افشان 4 خراسان (افشار نژاد) 115,630 1401/05/02
سیم افشان 6 خراسان (افشار نژاد) 169,200 1401/05/02
سیم افشان 10 خراسان (افشار نژاد) 298,930 1401/05/02
سیم افشان 16 خراسان (افشار نژاد) 463,430 1401/05/02
سیم افشان 25 خراسان (افشار نژاد) 709,700 1401/05/02
سیم افشان 35 خراسان (افشار نژاد) 996,400 1401/05/02
سیم افشان 185 خراسان (افشار نژاد) 5,254,600 1401/05/02
سیم افشان 240 خراسان (افشار نژاد) 6,956,000 1401/05/02
سیم افشان 300 خراسان (افشار نژاد) 8,695,000 1401/05/02
سیم افشان 1 البرز الکتریک نور 34,580 1401/05/02
سیم افشان 1.5 البرز الکتریک نور 46,690 1401/05/02
سیم افشان 2.5 البرز الکتریک نور 70,030 1401/05/02
سیم افشان 4 البرز الکتریک نور 116,720 1401/05/02
سیم افشان 6 البرز الکتریک نور 179,960 1401/05/02
سیم افشان 10 البرز الکتریک نور 306,550 1401/05/02
سیم افشان 16 البرز الکتریک نور 489,350 1401/05/02
سیم افشان 25 البرز الکتریک نور 754,450 1401/05/02
سیم افشان 35 البرز الکتریک نور 1,024,100 1401/05/02
سیم افشان 50 البرز الکتریک نور 1,518,550 1401/05/02
سیم افشان 70 البرز الکتریک نور 2,136,190 1401/05/02
سیم افشان 95 البرز الکتریک نور 2,845,800 1401/05/02
سیم افشان 120 البرز الکتریک نور 3,534,390 1401/05/02
کابل افشان 0.75 *2  خراسان (افشار نژاد) 75,200 1401/05/02
کابل افشان 0.75 *3  خراسان (افشار نژاد) 98,700 1401/05/02
کابل افشان 1 *2  خراسان (افشار نژاد) 91,180 1401/05/02
کابل افشان 1 *3  خراسان (افشار نژاد) 121,260 1401/05/02
کابل افشان 1.5 *2  خراسان (افشار نژاد) 125,030 1401/05/02
کابل افشان 1.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 175,780 1401/05/02
کابل افشان 2.5 *2  خراسان (افشار نژاد) 195,970 1401/05/02
کابل افشان 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 275,080 1401/05/02
کابل افشان 4 *2  خراسان (افشار نژاد) 306,450 1401/05/02
کابل افشان 4 *3  خراسان (افشار نژاد) 423,000 1401/05/02
کابل افشان 4 *4  خراسان (افشار نژاد) 542,380 1401/05/02
کابل افشان 6 *2  خراسان (افشار نژاد) 428,650 1401/05/02
کابل افشان 6 *3  خراسان (افشار نژاد) 606,300 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۳  البرز الکتریک نور 176,060 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۴  البرز الکتریک نور 227,080 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۵  البرز الکتریک نور 285,610 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۳  البرز الکتریک نور 276,180 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۴  البرز الکتریک نور 358,360 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۵  البرز الکتریک نور 448,820 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور 425,770 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور 562,010 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور 689,730 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور 620,200 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور 818,180 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور 996,850 1401/05/02
کابل زمینی ۱٫۵ *۳  افشار نژاد 75,200 1401/05/02
کابل زمینی 1.5 *5  خراسان (افشار نژاد) 98,700 1401/05/02
کابل زمینی 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 91,180 1401/05/02
کابل زمینی 2.5 *5  خراسان (افشار نژاد) 121,260 1401/05/02
کابل زمینی 4 *3  خراسان (افشار نژاد) 125,030 1401/05/02
کابل زمینی 4 *5  خراسان (افشار نژاد) 175,780 1401/05/02
کابل زمینی 6 *3  خراسان (افشار نژاد) 200,230 1401/05/02
کابل زمینی 6 *5  خراسان (افشار نژاد) 281,060 1401/05/02
کابل زمینی 120 *1  خراسان (افشار نژاد) 306,450 1401/05/02
کابل زمینی 240 *1  خراسان (افشار نژاد) 423,000 1401/05/02
کابل زمینی 300 *1  خراسان (افشار نژاد) 542,380 1401/05/02
کابل زمینی 16+35 *3  خراسان (افشار نژاد) 428,650 1401/05/02
کابل زمینی 35+70 *3  خراسان (افشار نژاد) 606,300 1401/05/02
کابل زمینی 4 *2  البرز الکتریک نور 176,060 1401/05/02
کابل زمینی 4 *4  البرز الکتریک نور 227,080 1401/05/02
کابل زمینی 6 *3  البرز الکتریک نور 285,610 1401/05/02
کابل زمینی 6 *5  البرز الکتریک نور 276,180 1401/05/02
کابل زمینی 10 *2  البرز الکتریک نور 358,360 1401/05/02
کابل زمینی 10 *4  البرز الکتریک نور 448,820 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور 425,770 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور 562,010 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور 689,730 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور 620,200 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور 818,180 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور 996,850 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 2  خراسان (افشار نژاد)  61,100 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 4  خراسان (افشار نژاد)  108,100 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 6  خراسان (افشار نژاد)  150,400 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 10  خراسان (افشار نژاد)  235,000 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 2  البرز الکتریک نور  58,750 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 4  البرز الکتریک نور  104,740 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 6  البرز الکتریک نور  149,870 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 10  البرز الکتریک نور  247,790 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*2 خراسان (افشار نژاد) 135,360 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*3 خراسان (افشار نژاد) 172,030 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*2 خراسان (افشار نژاد) 168,260 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*3 خراسان (افشار نژاد) 223,730 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*2 خراسان (افشار نژاد) 249,100 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*3 خراسان (افشار نژاد) 338,400 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*2 البرز الکتریک نور 139,080 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*3 البرز الکتریک نور 334,710 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*2 البرز الکتریک نور 165,650 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*3 البرز الکتریک نور 223,660 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*4 البرز الکتریک نور 279,300 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*2 البرز الکتریک نور 238,430 1401/05/02
کابل کواکسیال خراسان (افشار نژاد) 87,430 1401/05/02
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور 93,670 1401/05/02
کابل کولری 1 * 4 البرز الکتریک نور 145,400 1401/05/02
کابل کولری 1 * 5 البرز الکتریک نور 184,960 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 4 البرز الکتریک نور 212,380 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 5 البرز الکتریک نور 264,490 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 5 خراسان (افشار نژاد) 286,700 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 4 خراسان (افشار نژاد) 233,130 1401/05/02
کابل دوربین RG59 ترکیبی البرز الکتریک نور 107,290 1401/05/02
کابل دوربین RG59 ساده البرز الکتریک نور 76,640 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771