جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل صنعتی آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل صنعتی  80*80  5   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  90*90  5   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  100*100  5   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*120  5   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  140*140  5   6 متری  140*140 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  100*100  6   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*120  6   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*60  6   6 متری  60*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  140*140  6   6 متری  140*140 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  250*150  6   6 متری  250*150 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  4    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  4    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  4    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 60*60  5    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 70*70  5    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*40  5    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*60  5    6 متری 60*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  5    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  5    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  5    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*50  5    6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  5    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  5    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  5    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  5    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  5    6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*100  5    6 متری 100*180 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  5    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  5    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 70*70  6    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  6    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  6    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*50  6    6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  6    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  6    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  6    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  6    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  6    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  6  بنگاه تهران  6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  6    6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  6    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  6    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  8    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  8    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  8    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  8    6 متری 120*120 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  8    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  8    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  8    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*100  8    6 متری 100*180 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  8    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  8    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 250*150  8  کارخانه  6 متری 150*250 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568