تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق سرد و پوشش دار آخرین بروزرسانی : 1401/11/14

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 382,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 400,920 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/29
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 286,240 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 244,040 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/05/10
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 327,530 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 287,160 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 274,320 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 252,300 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 285,530 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 283,560 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,600 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,670 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,820 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,830 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,740 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,760 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,750 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 280,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 278,890 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,540 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,950 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران .. رول 265,630 1401/05/02
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,780 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,040 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,040 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,090 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,090 1401/05/02
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 272,440 1401/05/02
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 272,440 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,240 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 282,560 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 280,660 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,900 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,890 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,130 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,050 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,050 1401/05/02
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,220 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,130 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,350 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 271,520 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران .. رول 335,290 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران .. رول 341,710 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران .. رول 346,440 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران .. رول 339,090 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران .. رول 337,160 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران .. رول 346,520 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران .. رول 369,180 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران .. رول 334,900 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران .. رول 327,600 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین سفید یخچالی ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران .. رول 327,530 1401/05/02
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قرمز  رول بنگاه تهران .. رول 328,350 1401/05/02
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰  شیت بنگاه تهران .. شیت 393,580 1401/05/02
قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶  شیت بنگاه تهران .. شیت 393,120 1401/05/02
قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰  شیت بنگاه تهران .. شیت 389,450 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 255,050 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 254,130 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 257,800 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 255,970 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 259,640 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 256,890 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 259,640 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 258,720 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهران 258,720 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهران 257,800 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهران 258,720 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان   شیت بنگاه تهران 259,640 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت کارخانه 258,720 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهران 258,720 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهران 256,890 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهران 260,560 1401/05/02
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز   شیت بنگاه تهران 258,720 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771