جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق سرد و پوشش دار آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد   سایز سفارشی بنگاه تهران سایز سفارشی متر 6,340 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 584,410 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 552,300 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 472,480 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 454,130 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 432,120 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 430,280 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 477,070 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 454,130 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 454,130 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 471,560 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 489,000 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 458,720 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 465,140 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 458,720 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 465,140 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 1250 رول 564,230 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 1250 رول 564,230 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 1250 رول 564,230 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 1250 رول 564,230 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 1250 رول 564,230 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 1250 رول 560,740 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 1000 رول 619,270 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 1000 رول 574,320 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران 1000 رول 574,320 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین سفید یخچالی ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1250 رول 562,390 1402/3/21
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قرمز  رول بنگاه تهران 1250 رول 562,390 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 449,550 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس   شیت بنگاه تهران 445,880 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 449,550 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد   شیت بنگاه تهران 462,390 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهران 442,210 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهران 440,370 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهران 441,290 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان   شیت بنگاه تهران 440,370 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهران 443,120 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهران 449,550 1402/3/21
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز   شیت بنگاه تهران 478,900 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568