تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 489,910 1402/03/01
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 569,730 1402/03/01
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 560,560 1402/03/01
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 560,560 1402/03/01
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 569,730 1402/03/01
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 489,910 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 523,860 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 484,410 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 484,410 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 464,230 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 464,230 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 456,890 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 466,060 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 444,040 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 444,040 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 448,630 1402/03/01
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 448,630 1402/03/01
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 559,640 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 559,640 1402/02/10
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 623,860 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 548,630 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 548,630 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 547,710 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 547,710 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 527,530 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 509,180 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 509,180 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 509,180 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 490,830 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 490,830 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 471,560 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 471,560 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 465,140 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 465,140 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 465,140 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 465,140 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 454,130 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 454,130 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 454,130 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 454,130 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 566,980 1402/01/28
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 530,280 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 530,280 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 506,430 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 498,170 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 479,820 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 479,820 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 461,470 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 461,470 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 461,470 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 448,630 1402/01/28
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 457,800 1402/01/28
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 457,800 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 456,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 456,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 456,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 456,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 556,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 556,890 1402/01/29
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/01/29
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/01/29
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 605,510 1402/01/29
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 605,510 1402/01/29
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 532,120 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 490,830 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 490,830 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 480,740 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 480,740 1402/01/29
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 466,060 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 466,060 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 463,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 463,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 463,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 463,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 453,220 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 559,640 1402/02/10
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 559,640 1402/02/10
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/02/10
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 563,310 1402/02/10
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771