جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد   سایز سفارشی بنگاه تهران سایز سفارشی متر 6,340 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 584,410 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 552,300 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 472,480 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 454,130 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 432,120 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 430,280 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 477,070 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568