تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 382,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 400,920 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/29
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 286,240 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 244,040 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/05/10
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 327,530 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 287,160 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 274,320 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 252,300 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771