تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله درزدار آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 290,830 1401/11/14
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080 1401/11/14
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080 1401/11/14
لوله داربستی اصفهان کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 178,900 1401/11/14
لوله داربستی اصفهان "۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 178,900 1401/11/14
لوله داربستی ۳  " ۱/۲ ۲   اصفهان    ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6متری 290,830 1401/11/14
رابط ۱۷ سانتی 233,030 1401/05/02
مغزی داربست 123,860 1401/11/14
رابط ۲۰سانتی 252,300 1401/05/02
بست داربستی سنگین 431,210 1401/11/14
بست تک پیچ 242,760 1401/11/14
بست داربستی سبک 374,690 1401/05/02
H بست 587,160 1401/05/02
بست گردون 572,480 1401/05/02
تخته  2.5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 136,238,540 1401/11/14
تخته  5  30  روسی    4 متری    30 عدد 4 متری 136,238,540 1401/11/14
تخته  5  25  روسی    4 متری    25 عدد 4 متری 136,238,540 1401/11/14
تخته  5  28  روسی    4 متری    28 عدد 4 متری 7,258,300 1401/11/14
تخته  2.5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 2,592,250 1401/05/02
تخته  2.5  15  روسی    4 متری    15 عدد 4 متری 1,958,590 1401/11/14
تخته  5  22  روسی    4 متری    22 عدد 4 متری 5,760,560 1401/11/14
تخته  5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 5,184,500 1401/11/14
تخته  5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 4,608,450 1401/11/14
تخته  5  30  روسی    6 متری    30 عدد 6 متری 11,521,110 1401/11/14
تخته  2.5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 3,917,180 1401/11/14
تخته  2.5  15  روسی    6 متری    15 عدد 6 متری 2,880,280 1401/11/14
تخته  2.5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 136,238,540 1401/11/14
تخته  5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 7,719,140 1401/11/14
تخته  5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 6,912,670 1401/11/14
تخته  5  22  روسی    6 متری    22 عدد 6 متری 8,525,620 1401/11/14
تخته  5  28  روسی    6 متری    28 عدد 6 متری 10,829,840 1401/11/14
تخته  5  25  روسی    6 متری    25 عدد 6 متری 9,677,730 1401/11/14
لوله درز مستقیم 2  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 5,275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,568,810 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  1 1/4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 1/4 اینچ شاخه 6 متری 3,267,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,271,560 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 231,200 1401/05/02
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 1,746,790 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 231,200 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 1,880,740 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 253,220 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 4,675,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم ۲  " ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 6,987,160 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2.5  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 3,082,570 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2.5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 10,737,620 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 6 متری 2,752,300 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 223,860 1401/05/02
لوله درزدار تست آب   " 1/2  ضخامت 2.5 میل   6متری 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,209,180 1401/05/02
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 223,860 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 2,568,810 1401/05/02
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درزدار 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری 1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 4,110,100 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 5,754,130 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 7,192,670 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 3   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 3 اینچ شاخه 6 متری 9,386,240 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 7,706,430 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 13,357,800 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 6 متری 15,137,620 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,752,300 1401/11/14
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,201,840 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,752,300 1401/11/14
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 277,530 1401/11/14
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/11/14
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 12,844,040 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,631,200 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 10,480,740 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 4,932,120 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 3,699,090 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درزدار تهران 1/2 1 ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 1/2 1 اینچ شاخه 6 متری 5,856,890 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم " 2   تهران  ضخامت 3 میل   6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 6,833,030 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 6,884,410 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله سیاه تهران3 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 3 اینچ شاخه 6 متری 10,480,740 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت میل شاخه 6 متری 4 اینچ شاخه 6 متری 13,152,300 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 15,926,610 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 6 متری 17,889,910 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,752,300 1401/11/14
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 12,741,290 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3.5  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 10,686,240 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/11/14
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/11/14
لوله درز مستقیم  4  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 17,981,660 1401/05/02
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 27,743,120 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 8,623,860 1401/05/02
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 14,590,830 1401/05/02
لوله درز مستقیم  4  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 12,535,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 6 متری 19,009,180 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 21,100,920 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 6   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 256,890 1401/05/02
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم  5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 25,174,320 1401/05/02
لوله درز مستقیم  5  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 20,036,700 1401/05/02
لوله درز مستقیم  5  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 36,990,830 1401/05/02
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 5  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 29,357,800 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  3 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم  6  5 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری 38,018,350 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 6 متری 32,568,810 1401/05/02
لوله درز مستقیم  6  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 41,614,680 1401/05/02
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 277,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 277,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 253,220 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درزدار تست آب   " 1/2  ضخامت 2.5 میل   6متری 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,209,180 1401/05/02
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460 1401/05/02
لوله درز مستقیم 4  " 6   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 256,890 1401/05/02
لوله اسپیرال   16 اینچ   کالوپ    6متری کارخانه 16 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 20   کالوپ    6متری کارخانه 20 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 24   کالوپ    6متری کارخانه 24 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 30   تهران    6متری کارخانه 30 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 32   تهران    6متری کارخانه 32 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 32   کالوپ    6متری کارخانه 32 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 34   تهران    6متری کارخانه 34 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 36   تهران    6متری کارخانه 36 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 38   تهران    6متری کارخانه 38 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 40   تهران    6متری کارخانه 40 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 42   تهران    6متری کارخانه 42 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   56 اینچ   تهران    6متری کارخانه 56 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   96 اینچ   تهران    6متری کارخانه 96 اینچ کیلوگرم 276,150 1401/05/02
لوله اسپیرال   16 اینچ   کالوپ    6متری کارخانه 16 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 20   کالوپ    6متری کارخانه 20 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 24   کالوپ    6متری کارخانه 24 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله اسپیرال   " 32   کالوپ    6متری کارخانه 32 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری 10 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری 10 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری 12 اینچ کیلوگرم 250,460 1401/05/02
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری 12 اینچ کیلوگرم 248,630 1401/05/02
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری 12 اینچ کیلوگرم 250,460 1401/05/02
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری 12 اینچ کیلوگرم 248,630 1401/05/02
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری 14 اینچ کیلوگرم 250,460 1401/05/02
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری 16 اینچ کیلوگرم 251,380 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,023,420
لوله درز مستقیم 2  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 5,116,980
لوله درز مستقیم  2  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,491,750
لوله درز مستقیم  2  1 1/4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 1/4 اینچ شاخه 6 متری 3,169,500
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 189,910
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 1,694,390
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 189,910
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 1,824,320
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 253,220
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 4,534,980
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم ۲  " ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 6,777,550
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 1,787,390
لوله درز مستقیم  2.5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 10,415,490
لوله درز مستقیم  2.5  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,990,100
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 2,245,690
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 1,833,220
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 2,429,010
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 6 متری 2,669,730
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درزدار تست آب   " 1/2  ضخامت 2.5 میل   6متری 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,142,900
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 2,491,750