جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 481,660 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 481,660 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 477,070 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 475,230 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  "1/4 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 475,230 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 472,480 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 472,480 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 472,480 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 472,480 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 472,480 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 471,560 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 462,390 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 459,640 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 459,640 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 445,880 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 445,880 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 445,880 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری صنعتی کیلوگرم 445,880 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 492,560 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 492,560 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2  " 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 484,410 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 486,020 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 485,000 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 474,820 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 471,770 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 471,770 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 471,770 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 471,770 1402/3/21
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 469,730 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 460,860 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 460,860 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 460,860 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 457,800 1402/3/21
لوله گالوانیزه 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ 6 متری تست آب کیلوگرم 457,800 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568