جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

نبشی و ناودانی آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 249,000 1402/3/23
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 249,000 1402/3/23
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 258,720 1402/3/23
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 248,830 1402/3/23
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 249,060 1402/3/23
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 249,060 1402/3/23
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 249,090 1402/3/23
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 80*80 6 متری کیلوگرم 248,630 1402/3/23
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 100*100 6 متری کیلوگرم 256,380 1402/3/23
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 120*120 6 متری کیلوگرم 256,380 1402/3/23
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 253,780 1402/3/23
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 247,210 1402/3/23
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 248,110 1402/3/23
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 275,830 1402/3/23
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 247,170 1402/3/23
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 247,710 1402/3/23
نبشی  6*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 251,870 1402/3/23
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 246,790 1402/3/23
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 80*80 6 متری کیلوگرم 247,260 1402/3/23
نبشی  3*30*30 اسپیرال  6 متری  کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 261,920 1402/3/23
نبشی  3*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 259,240 1402/3/23
نبشی  4*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 256,510 1402/3/23
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 252,300 1402/3/23
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 100*100 6 متری کیلوگرم 250,460 1402/3/23
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 266,980 1402/3/23
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 262,390 1402/3/23
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 263,310 1402/3/23
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 80*80 6 متری کیلوگرم 254,130 1402/3/23
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 252,300 1402/3/23
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 255,050 1402/3/23
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 252,300 1402/3/23
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 120*120 6 متری کیلوگرم 261,470 1402/3/23
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 252,300 1402/3/23
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 6 متری کیلوگرم 256,290 1402/3/23
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 6 متری کیلوگرم 257,390 1402/3/23
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 6 متری کیلوگرم 257,210 1402/3/23
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 6 متری کیلوگرم 279,800 1402/3/23
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 6 متری کیلوگرم 261,460 1402/3/23
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 6 متری کیلوگرم 256,290 1402/3/23
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 6 متری کیلوگرم 255,370 1402/3/23
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 6 متری کیلوگرم 257,390 1402/3/23
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 6 متری کیلوگرم 257,210 1402/3/23
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 6 متری کیلوگرم 279,800 1402/3/23
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 6 متری کیلوگرم 261,460 1402/3/23
سپری  ۳-۶ متری بنگاه تهران 3 6 متری کیلوگرم 348,630 1402/3/23
سپری  ۴-۶ متری بنگاه تهران 4 6 متری کیلوگرم 348,630 1402/3/23
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران 5 6 متری کیلوگرم 348,630 1402/3/23
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران 6 6 متری کیلوگرم 348,630 1402/3/23
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 6 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 6 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 12 متری کیلوگرم 646,790 1402/3/23
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
ناودانی 65  اروپا 6 متری بنگاه تهران 65 6 متری کیلوگرم 724,780 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568