جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 330,740 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 350,460 1402/3/21
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 337,620 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 334,410 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 319,270 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران 1250 رول 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 311,930 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 318,350 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 343,120 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران 2500*1250 برش خورده 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 319,270 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 332,570 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 313,770 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 315,600 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران 1500*3000 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 332,570 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران 1000 رول 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 320,190 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 336,700 1402/3/21
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 335,420 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران 1000 رول 343,120 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 313,770 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000  شیت ST37 بنگاه تهران 1000*2000 شيت 302,480 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500  شیت بنگاه تهران 1250*2500 شيت 330,920 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000  برش خورده بنگاه تهران 6000*1000 برش خورده 302,300 1402/3/21
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران 6000*1250 شيت 330,920 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 320,190 1402/3/21
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك کارخانه     2000*6000 فابریک 394,500 1402/3/21
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران 2000*6000 فابريك 406,430 1402/3/21
ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران 6000*1250 شيت 305,970 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 322,940 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1000 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 316,520 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 364,680 1402/3/21
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1250 شیت 302,300 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 364,680 1402/3/21
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 12 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران 1500 رول 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 356,430 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 356,430 1402/3/21
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 296,790 1402/3/21
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران 6000*1250 شیت 302,300 1402/3/21
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 300,460 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه 1250 رول 310,560 1402/3/21
ورق سیاه 15 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه 1000 رول 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه 6000*1200 شیت 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه 1500 رول 312,850 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 327,070 1402/3/21
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 321,110 1402/3/21
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 373,400 1402/3/21
ورق سیاه   20   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 257,800 1402/3/21
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   20   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه   25   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه  6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه   25   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 257,800 1402/3/21
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 294,960 1402/3/21
ورق سیاه   30   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران  6000*1250 فابریک 280,740 1402/3/21
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران  6000*1000 فابریک 259,640 1402/3/21
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000 فابریک 255,970 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,120 1402/3/21
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 297,710 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 278,900 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,220 1402/3/21
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 311,930 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه 6000*1250 فابريك 267,440 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران 6000*1250 فابريك 279,000 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه 6000*1500 فابريك 286,240 1402/3/21
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران 6000*1500 فابريك 293,220 1402/3/21
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه 6000*2000 فابريك 291,750 1402/3/21
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 326,150 1402/3/21
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 326,150 1402/3/21
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران 12000*2000 فابريك 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 340,370 1402/3/21
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 356,520 1402/3/21
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران 6000*2000 فابريك 309,270 1402/3/21
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6000*1500 شیت Gr C 322,020 1402/3/21
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6000*1500 شیت Gr C 322,020 1402/3/21
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6000*1500 شیت Gr C 322,020 1402/3/21
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6000*1500 شیت Gr C 322,020 1402/3/21
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران 6000*1500 شیت 334,870 1402/3/21
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران 6000*1500 شیت 325,690 1402/3/21
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران 6000*1500 شیت 325,690 1402/3/21
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران 6000*1500 شیت 325,690 1402/3/21
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران 6000*1500 شیت 325,690 1402/3/21
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده Gr 70 340,370 1402/3/21
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده Gr 70 330,280 1402/3/21
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده Gr 70 330,280 1402/3/21
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6000*1500 شيت Gr 70 330,280 1402/3/21
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده Gr 70 330,280 1402/3/21
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 401,840 1402/3/21
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 406,430 1402/3/21
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 430,280 1402/3/21
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 415,600 1402/3/21
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 401,840 1402/3/21
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران 1250*2500 برش خورده 425,230 1402/3/21
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران 1000*2000 برش خورده 406,430 1402/3/21
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 406,430 1402/3/21
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 354,130 1402/3/21
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران 6000*1500 برش خورده 354,130 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 418,350 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 402,760 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 437,620 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 401,840 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 428,450 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 428,450 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 402,760 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 423,860 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 437,620 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 418,350 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 401,840 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 405,510 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 405,510 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 420,190 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 415,600 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 415,600 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 417,440 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 417,440 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 424,780 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 429,360 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 424,780 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 440,370 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 429,360 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 440,370 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 420,190 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 529,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 467,890 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد   سایز سفارشی بنگاه تهران سایز سفارشی متر 6,340 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 459,640 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 584,410 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 552,300 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 533,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 513,770 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 472,480 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 457,800 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 454,130 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,950 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 433,030 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 434,870 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 432,120 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 430,280 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 477,070 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 490,830 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 455,050 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 440,370 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 425,690 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 422,020 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 437,620 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 449,550 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 495,420 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 458,720 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 446,790 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 431,200 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 429,360 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 427,530 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 426,610 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران 1250 رول کیلوگرم 424,780 1402/3/21
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران 1000 رول کیلوگرم 444,960 1402/3/21 <