تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

<
عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق آجدار   3   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 220,650 1401/06/29
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 241,230 1401/06/29
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 234,410 1401/06/29
ورق آجدار   4   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 216,980 1401/06/19
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 227,070 1401/06/29
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار   5   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 216,980 1401/06/29
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار   6   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 236,240 1401/06/29
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 239,000 1401/06/29
ورق آجدار   8   فولاد مبارکه  1250    رول  ST37  بنگاه اصفهان .. رول 241,750 1401/06/29
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 239,000 1401/06/29
ورق آجدار   10   فولاد مبارکه  1250    رول  ST37  بنگاه اصفهان .. رول 241,750 1401/06/23
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 248,170 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 382,570 1401/06/23
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 400,920 1401/06/23
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 282,570 1401/06/29
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 286,240 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 244,040 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/29
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 243,120 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/05/10
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 240,370 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 327,530 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 310,100 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 295,420 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 277,070 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 269,730 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/06/23
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 258,720 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 272,480 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 263,310 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 251,380 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 250,460 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 253,220 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 262,390 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 300,000 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 287,160 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 274,320 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 265,140 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 259,640 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 252,300 1401/05/02
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 254,130 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 255,970 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 256,890 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران کیلوگرم رول 266,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 285,530 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 283,560 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,600 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,670 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,820 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,830 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,740 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,760 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,750 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 280,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 278,890 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,540 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,950 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02