جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل مبلی آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*80 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 10*10 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری 25*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568