جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق اسیدشویی آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 418,350 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 402,760 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 437,620 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 401,840 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 428,450 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 419,270 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 428,450 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 402,760 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 423,860 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 437,620 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 418,350 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 401,840 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 405,510 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 405,510 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 410,100 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول ST37 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 420,190 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 415,600 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 415,600 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 417,440 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 417,440 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 411,930 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 424,780 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 421,110 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 429,360 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 424,780 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 440,370 1402/3/21
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 429,360 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 440,370 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 426,610 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 422,020 1402/3/21
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 رول W22 420,190 1402/3/21
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 431,200 1402/3/21
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 رول W22 426,610 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568