جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل ساختمانی آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 329,360 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  60*40  2   6 متری  60*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  80*40  2   6 متری  80*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  20*20  2.5   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  30*30  2.5   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  50*30  2.5   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  50*50  2.5   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  60*60  2.5   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  40*40  3   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  70*70  3   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  80*80  3   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  90*90  3   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  100*100  3   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  135*135  3   6 متری  135*135 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  40*40  4   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  50*50  4   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  60*60  4   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  90*90  4   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  120*120  4   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  135*135  4   6 متری  135*135 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل 10*20  2    6 متری 20*10 6 متری کیلوگرم 339,450 1402/3/23
پروفیل 20*20  2    6 متری 20*20 6 متری کیلوگرم 336,700 1402/3/23
پروفیل 20*30  2    6 متری 30*20 6 متری کیلوگرم 336,240 1402/3/23
پروفیل 30*30  2    6 متری 30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*20  2    6 متری 20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*40  2    6 متری 40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*80  2    6 متری 80*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*30  2    6 متری 30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  2    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*30  2    6 متری 30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  2    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  2    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 507  2    6 متری 507 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 508  2    6 متری 508 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 509  2    6 متری 509 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*40  2.5    6 متری 40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*30  2.5    6 متری 30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  2.5    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*30  2.5    6 متری 30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  2.5    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 70*70  2.5    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*40  2.5    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  2.5    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 90*90  2.5    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 100*100  2.5    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  3    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  3    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 70*70  3    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  3    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 90*90  3    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 100*100  3    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 120*120  3    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 140*140  3    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*100  4    6 متری 100*60 6 متری کیلوگرم 353,260 1402/3/23
پروفیل 60*60  4    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 70*70  4    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 80*40  4    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 80*60  4    6 متری 60*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 90*90  4    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 100*50  4  کارخانه  6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 120*120  4    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 140*140  4    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل  90*90  2   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  25*25  2   6 متری  25*25 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*30  2   6 متری  40*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*100  2   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*60  2   6 متری  30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*60  2   6 متری  40*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*20  2   6 متری  30*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  سپری 507  2   6 متری  سپری 507 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*50  2   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*10  2   6 متری  20*10 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*80  2   6 متری  40*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  70*70  2   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  چارچوب فرانسه  2   6.60 متری  چارچوب فرانسه 6.60 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  50*50  2   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*10  2   6 متری  20*10 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  لنگه دری 508  2   6 متری  لنگه دری 508 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*20  2   6 متری  30*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  60*60  2   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*40  2   6 متری  20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  کلافی 509  2   6 متری  کلافی 509 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  90*90  2   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*100  2   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*50  2   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*60  2   6 متری  40*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*40  2   6 متری  20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  60*80  2   6 متری  60*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*40  2   6 متری  100*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  50*100  2   6 متری  50*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  70*70  2   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*60  2   6 متری  30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  80*80  2   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  80*40  2   6 متری  80*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568