جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 329,360 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  60*40  2   6 متری  60*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  80*40  2   6 متری  80*40 6 متری کیلوگرم 327,530 1402/3/23
پروفیل  20*20  2.5   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  30*30  2.5   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  50*30  2.5   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  50*50  2.5   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  60*60  2.5   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 322,940 1402/3/23
پروفیل  40*40  3   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  70*70  3   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  80*80  3   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  90*90  3   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  100*100  3   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  135*135  3   6 متری  135*135 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  40*40  4   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  50*50  4   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  60*60  4   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  90*90  4   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  120*120  4   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل  135*135  4   6 متری  135*135 6 متری کیلوگرم 325,690 1402/3/23
پروفیل 10*20  2    6 متری 20*10 6 متری کیلوگرم 339,450 1402/3/23
پروفیل 20*20  2    6 متری 20*20 6 متری کیلوگرم 336,700 1402/3/23
پروفیل 20*30  2    6 متری 30*20 6 متری کیلوگرم 336,240 1402/3/23
پروفیل 30*30  2    6 متری 30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*20  2    6 متری 20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*40  2    6 متری 40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*80  2    6 متری 80*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*30  2    6 متری 30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  2    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*30  2    6 متری 30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  2    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  2    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 507  2    6 متری 507 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 508  2    6 متری 508 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 509  2    6 متری 509 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 40*40  2.5    6 متری 40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*30  2.5    6 متری 30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  2.5    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*30  2.5    6 متری 30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  2.5    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 70*70  2.5    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*40  2.5    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  2.5    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 90*90  2.5    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 100*100  2.5    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 50*50  3    6 متری 50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*60  3    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 70*70  3    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 80*80  3    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 90*90  3    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 100*100  3    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 120*120  3    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 140*140  3    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل 60*100  4    6 متری 100*60 6 متری کیلوگرم 353,260 1402/3/23
پروفیل 60*60  4    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 70*70  4    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 80*40  4    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 80*60  4    6 متری 60*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 90*90  4    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 100*50  4  کارخانه  6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 120*120  4    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل 140*140  4    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل  90*90  2   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  25*25  2   6 متری  25*25 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*30  2   6 متری  40*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*100  2   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*60  2   6 متری  30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*60  2   6 متری  40*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*20  2   6 متری  30*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  سپری 507  2   6 متری  سپری 507 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*50  2   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*10  2   6 متری  20*10 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*80  2   6 متری  40*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  70*70  2   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  چارچوب فرانسه  2   6.60 متری  چارچوب فرانسه 6.60 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*20  2   6 متری  20*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  50*50  2   6 متری  50*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*10  2   6 متری  20*10 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*30  2   6 متری  30*30 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  لنگه دری 508  2   6 متری  لنگه دری 508 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*20  2   6 متری  30*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  60*60  2   6 متری  60*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*40  2   6 متری  20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  کلافی 509  2   6 متری  کلافی 509 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  90*90  2   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*100  2   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*50  2   6 متری  30*50 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*60  2   6 متری  40*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  20*40  2   6 متری  20*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  60*80  2   6 متری  60*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  100*40  2   6 متری  100*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  40*40  2   6 متری  40*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  50*100  2   6 متری  50*100 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  70*70  2   6 متری  70*70 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  30*60  2   6 متری  30*60 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  80*80  2   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل  80*40  2   6 متری  80*40 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیل صنعتی  80*80  5   6 متری  80*80 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  90*90  5   6 متری  90*90 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  100*100  5   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*120  5   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  140*140  5   6 متری  140*140 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  100*100  6   6 متری  100*100 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*120  6   6 متری  120*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  120*60  6   6 متری  60*120 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  140*140  6   6 متری  140*140 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی  250*150  6   6 متری  250*150 6 متری کیلوگرم 344,040 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  4    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  4    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  4    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 353,220 1402/3/23
پروفیل صنعتی 60*60  5    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 70*70  5    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*40  5    6 متری 40*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*60  5    6 متری 60*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  5    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  5    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  5    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*50  5    6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  5    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  5    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  5    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  5    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  5    6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*100  5    6 متری 100*180 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  5    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  5    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 70*70  6    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  6    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  6    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*50  6    6 متری 50*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  6    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  6    12متری 120*120 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  6    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  6    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  6    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  6  بنگاه تهران  6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 160*160  6    6 متری 160*160 6 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  6    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  6    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 80*80  8    6 متری 80*80 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 90*90  8    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 100*100  8    6 متری 100*100 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 120*120  8    6 متری 120*120 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  8    12متری 140*140 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*100  8    6 متری 100*150 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 150*150  8    12متری 150*150 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*100  8    6 متری 100*180 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  8    12متری 180*180 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*100  8    12متری 100*200 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  6  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 250*150  8  کارخانه  6 متری 150*250 6 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  8  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 140*140  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 140*140 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 180*180  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 180*180 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 200*200  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 200*200 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیل صنعتی 300*300  10  کارخانه  6 متری / 12 متری 300*300 6 متری / 12 متری کیلوگرم 408,260 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*16   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*16 6 متری کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان Z*16 6 متری کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 466,980 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 466,060 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*30 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری 70*70 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه 90*90 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری 50*30 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه 100*100 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری 60*120 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*120 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 433,950 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*80 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 10*10 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری 20*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری 25*25 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری 30*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری 40*20 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 80*40 6 متری کیلوگرم 504,590 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*20 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*20 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*30 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*30 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*30 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*30 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*30 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 40*40 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ ضخامت ۲ عرض ۴۰*۸۰*۲ میلیمتر 40*80*2 6 متری 304 کیلوگرم 2,524,550 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568