تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل ۵۰۷  ۲  کارخانه  ۶ متری 507 کیلوگرم 6 متری 187,160 1401/05/30
پروفیل ۵۰۸  ۲  کارخانه  ۶ متری 508 کیلوگرم 6 متری 187,160 1401/05/30
پروفیل ۵۰۹  ۲  کارخانه  ۶ متری 509 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل 10*20  2    6 متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 195,420 1401/05/11
پروفیل 20*20  2    6 متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 193,770 1401/05/11
پروفیل 20*30  2    6 متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 193,220 1401/05/11
پروفیل 30*30  2    6 متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۲۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل 40*40  2    6 متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*80 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۶۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۴۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۳۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۳۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 60*30 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۶۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۷۰*۷۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 80*40  2.5    6 متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۹۰*۹۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 60*60  3    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 70*70  3    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۹۰*۹۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 120*120  3    12متری 120*120 کیلوگرم 12متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰  ۳  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 60*60  4    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 60*100  4    6 متری 60*100 کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
پروفیل 70*70  4    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 80*40  4    6 متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۸۰*۶۰  ۴  کارخانه  ۶ متری 80*60 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 90*90  4    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۱۰۰*۵۰  ۴  کارخانه  ۶ متری 100*50 کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰  ۴  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰  ۴  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 215,600 1401/05/10
پروفیل صنعتی ۶۰*۶۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۷۰*۷۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۸۰*۴۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه 80*60 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۵۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 100*50 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه 150*150 کیلوگرم 12متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 309,180 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 180*100 کیلوگرم 6 متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 247,710 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۶۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*160 کیلوگرم 12متری 247,710 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۷۰*۷۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۶  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه 90*90 کیلوگرم 6 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه 100*50 کیلوگرم 6 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۵۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 150*150 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 233,950 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۶  بنگاه تهران  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 247,710 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 160*160 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 270,650 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 120*120 کیلوگرم 6 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 243,120 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 150*150 کیلوگرم 12متری 316,520 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 180*100 کیلوگرم 6 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 243,120 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۵۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 250*150 کیلوگرم 6 متری 270,650 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۶۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 200*160 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 160*160 کیلوگرم 12متری 277,990 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 277,990 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 325,690 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۲  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 293,580 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۴  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 302,760 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۶  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 کیلوگرم 6 متری 312,850 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*16   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*16 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*16 کیلوگرم 6 متری 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 کیلوگرم 6 متری 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 کیلوگرم طول سفارشی 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 کیلوگرم 6 متری 272,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 کیلوگرم طول سفارشی 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 کیلوگرم 6 متری 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 2.5  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 کیلوگرم طول سفارشی 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 کیلوگرم 6 متری 312,850 1401/11/13
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران Z*16 کیلوگرم 6 متری 312,850 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان Z*16 کیلوگرم 6 متری 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 کیلوگرم 6 متری 296,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 کیلوگرم طول سفارشی 292,611 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 کیلوگرم طول سفارشی 292,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/11/13
پروفیلZ 3  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 کیلوگرم طول سفارشی 292,170 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 340,370 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه 90*90 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 219,270 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 322,020 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 322,020 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 311,010 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری 60*120 کیلوگرم 6 متری 311,010 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 314,680 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 314,680 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*120 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 304,130 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 304,130 1401/05/02
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*80 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/11/13
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 10*10 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری 25*25 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 284,410 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میلی متر 100*100 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میلی متر 100*100 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متر 100*50 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر 20*20 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۲۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*20 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*20 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*30 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*30 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۴۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*40 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*40 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۲۵*۵۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 25*50 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۳۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 30*30 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 30*30 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر 40*40 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 40*40 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۴۰*۴۰ ضخامت ۲٫۵ میلی متر 40*40 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ میلی متر 40*60 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۴۰*۸۰*۲ ضخامت ۲ میلی متر 40*80*2 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۶۰*۶۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 60*60 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
پروفیل استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ابعاد  ۸۰ *۸۰ ضخامت ۳ میلی متر 80 *80 کیلوگرم 6 متری 1,677,760 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771