تماس با همیار فلز : 09161185080

با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

نبشی و ناودانی

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت خرید
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 184,410
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 184,410
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 182,570
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 182,570
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 180,740
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 179,820
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  4*40*40 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 183,490
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 188,080
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 186,240
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 175,230
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 175,230
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 184,870
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  4*40*40 ابهر  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 178,900
نبشی  4*40*40 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 177,990
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 177,990
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 کیلوگرم 6 متری 183,490
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 کیلوگرم 6 متری 185,330
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 کیلوگرم 6 متری 186,240
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 کیلوگرم 6 متری 186,240
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 کیلوگرم 6 متری 187,160
ناودانی 6  شکفته 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 183,490
ناودانی 8  شکفته 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 183,490
ناودانی 10  شکفته 6 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 6 متری 183,490
ناودانی 12  شکفته 6 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 6 متری 186,240
ناودانی 14  شکفته 6 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 6 متری 186,240
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 کیلوگرم 6 متری 186,520
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 کیلوگرم 6 متری 187,440
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 193,580
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 193,580
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 192,670
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 192,670
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 195,420
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 215,600
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 403,670
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 431,200
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 183,490
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 6 متری 190,830
ناودانی    10 فولاد تهران 6 متری تهران 10 کیلوگرم 6 متری 190,830
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 201,840
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 193,580
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 201,840
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 201,840
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 201,840
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 203,670
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 224,780
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 224,780
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 229,360
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 403,670
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 412,850
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 کیلوگرم 12 متری 412,850
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 کیلوگرم 12 متری 431,200
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 کیلوگرم 12 متری 458,720
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 کیلوگرم 12 متری 403,670
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 کیلوگرم 12 متری 440,370
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 کیلوگرم 12 متری 427,530
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 431,200
سپری  ۳-۶ متری بنگاه تهران 3 کیلوگرم 6 متری 197,250
سپری  ۴-۶ متری بنگاه تهران 4 کیلوگرم 6 متری 197,250
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران 5 کیلوگرم 6 متری 197,250
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران 6 کیلوگرم 6 متری 197,250
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09161185080