تماس با همیار فلز : 09161185080

با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت خرید
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری .. 750,000
ریل آهنی p 50 شاخه 12متری .. 700,000
ریل آهنی R 33 شاخه 12متری .. 350,000
ریل آهنی R 38 شاخه 12متری .. 300,000
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 183,490
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 174,320
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 24,770,650
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 25,963,310
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 169,730
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 29,816,520
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 160,560
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 30,825,690
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 35,779,820
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 36,055,050
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 36,697,250
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 159,640
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 43,211,010
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 43,853,220
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 155,970
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 49,541,290
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 49,816,520
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 58,256,890
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 58,990,830
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 155,970
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 67,889,910
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 69,266,060
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 80,733,950
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 80,733,950
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 23,853,220
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 29,357,800
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 40,550,460
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 23,119,270
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 29,082,570
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 34,128,450
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,935,780
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 28,440,370
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,944,960
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 40,366,980
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 48,623,860
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 30,275,230
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 شاخه 12 متری 14,678,900
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 شاخه 12 متری 34,403,670
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 کیلوگرم 12 متری 366,980
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,720
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,630
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,660,560
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 28,348,630
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 21,834,870
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 33,394,500
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 330,280
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 266,060
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 .. 12متری 596,340
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 275,230
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 412,850
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 330,280
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 266,060
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 238,540
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 330,280
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 302,760
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 266,060
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 .. 12متری 596,340
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 .. 12متری 275,230
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 .. 12متری 238,540
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 .. 12متری 412,850
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 24,495,420
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 174,320
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 24,770,650
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 25,963,310
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 169,730
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 25,871,560
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 23,853,220
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 23,119,270
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,935,780
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 22,660,560
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 21,834,870
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 160,560
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 30,825,690
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 30,458,720
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 29,357,800
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 29,082,570
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 28,440,370
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 28,348,630
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 36,055,050
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 36,697,250
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 159,640
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 34,128,450
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,944,960
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 33,394,500
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 43,211,010
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 43,853,220
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 40,550,460
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 40,366,980
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 43,211,010
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 157,800
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 43,853,220
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 40,550,460
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 58,256,890
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 58,990,830
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 155,970
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 68,073,400
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 69,266,060
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 157,800
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 80,733,950
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 80,733,950
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09161185080